fbpx

Zorunlu Sözleşmeler – Ön Bilgilendirme Formu

Ön bilgilendirme formu genellikle mesafeli satış sözleşmesi ile birlikte e-ticaret sitelerinde kullanılır. 4077 sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun gereğince; bir çevrimiçi e-ticaret sitesinden satış yapmak, mesafeli satış yapmak anlamına gelir. Mesafeli satış yalnızca online olarak değil cep telefonu, faks ya da diğer iletişim araçları kullanılarak da yapılabilir. Tüketici ile fiziksel olarak karşı karşıya gelmeden gerçekleştirilen tüm satış işlemleri genel olarak aslında mesafeli satış kapsamına girmektedir. Mesafeli satışta tüketicinin haklarını korumaya yönelik olarak ise mesafeli hizmet satış sözleşmesi ve müşteri bilgilendirme formu hazırlanır. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre bir e-ticaret sitesi üzerinden ürün ve hizmet satışı gerçekleştirilmesi için tüketicinin ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini onaylaması zorunludur. Yani e-ticaret siteleri, mesafeli satış sözleşmesi örneği hazırlamak zorundadır ve ön bilgilendirme yükümlülüğü taşımaktadır. Böylece tüketiciye tüm satış süreci hakkında detaylı bir şekilde bilgi verilmiş olur. Tüketici satın aldığı ürün veya hizmete dair haklarını bilmek zorundadır.

Ön Bilgilendirme Formu Nasıl Hazırlanır?

Ön bilgilendirme formunda; satıcı firmanın ve kişinin detaylı adresi, telefon numarası kısaca iletişim bilgileri, satış yaptığı ürün veya hizmetlerin genel özellikleri, ürün veya hizmetin Türk Lirası cinsinden satış fiyatı, kargo ücreti, eğer vadeli ödeme yapılacaksa taksit bilgileri, müşteri cayma hakkı ve cayma hakkı koşulları ile bunu nasıl kullanacağı gibi bilgiler kesin olarak bulunmalıdır. Satış işlemini içeren bu önemli belge, mesafeli satış sözleşmesi ile birlikte mutlaka tüketicinin bilgisine ve onayına sunulmalıdır. Elektronik ortamda hazırlanan ve yayınlanan bu sözleşmeleri, tüketicinin okudum ve onayladım diyerek kabul etmesi gerekir. Genellikle e-ticaret sitelerinde bu belgeler, check out sayfasında gösterilir. Tüketici bu metinleri onaylamadan satış işlemi gerçekleştirilemez. Bu bölümler mutlaka tüketicinin kredi kartı bilgilerini sisteme girdikten ve vade taksit seçeneklerini seçtikten sonra gösterilmelidir. Çünkü burada satılan mal ya da hizmetin fiyatı, kargo ücreti, vade farkı gibi unsurlar bulunmaktadır. Ön bilgilendirme formu mutlaka mesafeli satış sözleşmesinden bir üstte olmalıdır. Önce tüketicinin karşısına ön bilgilendirme formu çıkmalı ve daha sonra mesafeli satış sözleşmesi çıkmalıdır. Yönetmeliğe göre tüketicinin onayladığı bu belgelerin, e-ticaret siteleri tarafından 3 yıl boyunca saklanması zorunludur. Herhangi bir şikayet durumunda bu belgeler önemli olacaktır. Sizin e-ticaret sitenizden alışveriş yapan herhangi bir tüketici, mesafeli satış sözleşmesi ya da ön bilgilendirme formunda yer alan bilgilere dair bir itiraz gerçekleştirirse bu belgeler, sizi ve firmanızı hukuksal olarak koruyacaktır.

E-Ticaret Siteleri Ön Bilgilendirme Formu Yayınlamazsa Ne Olur?

“Tüketicilerin satın alacakları ürünlerin satış, ödeme, teslimat ve kullanım koşulları hakkında genel olarak bilgilendirildikleri belgeye Ön Bilgilendirme Formu denir. Ön Bilgilendirme Formu, Tüketici Kanunu gereğince zorunludur ve satın alan ile satıcı arasında tam mutabakatın olduğunu teyit eder. Bu belgenin müşteri tarafından onaylanmaması halinde, müşteri hiçbir şekilde maliyete katlanmak zorunda değildir ve satışı reddedebilir. Tersi biçimde müşterinin onay vermesi halinde, satış nedeniyle ortaya çıkacak tüm maliyetler, satış iptal olsa dahi müşteriye yüklenir.” [1]

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ndeki maddeler uyarınca; kanuna aykırı olarak işlem yapan e-ticaret sitelerinde bu aykırılık tespit edilirse her bir satış işlemi için 200 TL idari para cezası uygulanır. Elektronik ticaret sitelerinde her gün onlarca hatta yüzlerce satış yapıldığı dikkate alındığında bu idari para cezasının ne kadar ciddi boyutlarda olacağı tahmin edilebilir. E-ticaret siteleri, satış formu örneklerini inceleyerek kendi şirketleri için mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme formu hazırlayabilir.

Ön Bilgilendirme Formu Örneği

“Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü

Ön bilgilendirme

MADDE 5 – (1) Tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, aşağıdaki hususların tamamını içerecek şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilmek zorundadır.

a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,

b) Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,

c) Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren, satıcı veya sağlayıcının açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,

ç) Satıcı veya sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi için (c) bendinde belirtilenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi,

d) Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,

e) Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet,

f) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri,

g) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,

ğ) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,

h) 15 inci madde uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,

ı) Satıcı veya sağlayıcının talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,

i) Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,

j) Satıcı veya sağlayıcının bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi,

k) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen bilgiler, mesafeli sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve taraflar aksini açıkça kararlaştırmadıkça bu bilgiler değiştirilemez.

(3) Satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkranın (d) bendinde yer alan ek masraflara ilişkin bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmezse, tüketici bunları karşılamakla yükümlü değildir.

(4) Birinci fıkranın (d) bendinde yer alan toplam fiyatın, belirsiz süreli sözleşmelerde veya belirli süreli abonelik sözleşmelerinde, her faturalama dönemi bazında toplam masrafları içermesi zorunludur.

(5) Açık artırma veya eksiltme yoluyla kurulan sözleşmelerde, birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan bilgilerin yerine açık artırmayı yapan ile ilgili bilgilere yer verilebilir.

(6) Ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.

Ön bilgilendirme yöntemi

MADDE 6 – (1) Tüketici, 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tüm hususlarda, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmek zorundadır.

(2) Mesafeli sözleşmenin internet yoluyla kurulması halinde, satıcı veya sağlayıcı;

a) 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgilendirme yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla, aynı fıkranın (a), (d), (g) ve (h) bentlerinde yer alan bilgileri bir bütün olarak, tüketicinin ödeme yükümlülüğü altına girmesinden hemen önce açık bir şekilde ayrıca göstermek,

b) Herhangi bir gönderim kısıtlamasının uygulanıp uygulanmadığını ve hangi ödeme araçlarının kabul edildiğini, en geç tüketici siparişini vermeden önce, açık ve anlaşılabilir bir şekilde belirtmek

zorundadır.

(3) Mesafeli sözleşmenin sesli iletişim yoluyla kurulması halinde, satıcı veya sağlayıcı 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (d), (g) ve (h) bentlerinde yer alan hususlarda, tüketiciyi sipariş vermeden hemen önce açık ve anlaşılır bir şekilde söz konusu ortamda bilgilendirmek ve 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgilerin tamamını en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar yazılı olarak göndermek zorundadır.

(4) Siparişe ilişkin bilgilerin sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla mesafeli sözleşmenin kurulması halinde, satıcı veya sağlayıcı 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (g) ve (h) bentlerinde yer alan hususlarda, tüketiciyi sipariş vermeden hemen önce açık ve anlaşılabilir bir şekilde söz konusu ortamda bilgilendirmek ve 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgilerin tamamını en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar yazılı olarak göndermek zorundadır.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen yöntemlerle kurulan ve anında ifa edilen hizmet satışlarına ilişkin sözleşmelerde tüketicinin, sipariş vermeden hemen önce söz konusu ortamda 5 inci maddenin birinci fıkrasının sadece (a), (b), (d) ve (h) bentlerinde yer alan hususlarda açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilmesi yeterlidir.

Ön bilgilerin teyidi

MADDE 7 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin 6 ncı maddede belirtilen yöntemlerle ön bilgileri edindiğini kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak teyit etmesini sağlamak zorundadır. Aksi halde sözleşme kurulmamış sayılır.

Ön bilgilendirmeye ilişkin diğer yükümlülükler

MADDE 8 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketici siparişi onaylamadan hemen önce, verilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği hususunda tüketiciyi açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirmek zorundadır. Aksi halde tüketici siparişi ile bağlı değildir.

(2) Tüketicinin mesafeli sözleşme kurulması amacıyla satıcı veya sağlayıcı tarafından telefonla aranması durumunda, her görüşmenin başında satıcı veya sağlayıcı kimliğini, eğer bir başkası adına veya hesabına arıyorsa bu kişinin kimliğini ve görüşmenin ticari amacını açıklamalıdır.” [2]


[1] https://eticaretsozlugu.kobisi.com/on-bilgilendirme-formu-nedir/

[2] https://yardim.gittigidiyor.com/sozlesmeler-kurallar/mesafeli-satislar-yonetmeligi

Related Posts