fbpx

Zorunlu Sözleşmeler – Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli satış sözleşmesi; e-ticaret hukuku ve bilişim hukuku kapsamına girmektedir. Peki mesafeli satış sözleşmesi nedir? Bu sözleşme, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’na tabidir ve tüketici haklarını korumaya yönelik hazırlanan bir belgedir. Mesafeli satış sözleşmesi kavramı genellikle e-ticaret sözleşmesi ile karıştırılmaktadır. Fakat bu iki kavram arasında ciddi ayrımlar söz konusudur. Çünkü e-ticaret sitelerinde bulunan e-ticaret sözleşmelerinde genel olarak taraflar; alıcı, satıcı, tedarikçi ya da tüketici olabilmektedir. Fakat mesafeli satış sözleşmelerinde alıcı taraf yalnızca tüketicidir.

Mesafeli satış sözleşmesi olmayan e-ticaret siteleri büyük oranlarda para cezasına çarptırılır. “MADDE 48- (1) Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.

(2) Tüketici, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.

(3) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirir. Mal satışlarında bu süre her hâlükârda otuz günü geçemez. Satıcı veya sağlayıcının bu süre içinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

(4) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

(5) Oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edenler, bu maddede yer alan hususlardan dolayı satıcı veya sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi hâlinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür. Ancak bu fıkra kapsamında aracılık edenler, satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı sorumludur.

(6) Mesafeli sözleşmelerde, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Bu Kanunun 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 23 üncü, 26 ncı, 30 uncu, 33 üncü, 35 inci, 48 inci, 49 uncu, 51 inci, 52 nci, 54 üncü ve 57 nci maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.” [1]

Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği Hangi Tür Sözleşmeler İçin Geçerlidir?

Mesafeli satış sözleşmesi; alıcı ile satıcının fiziksel olarak bir araya gelmeden ve uzaktan çeşitli iletişim araçlarını kullanarak gerçekleştirdiği alışverişlerde alıcı olan tarafın tüketici olması durumlarında kullanılır. Genel yanılgı, yalnızca e-ticaret sitesi ve online alışverişler için mesafeli satış sözleşmesi kullanılacağı yönündedir. Fakat cep telefonu, mesaj, sosyal medya gibi diğer kanallardan gerçekleştirilen satışlarda ya da şehir dışına yapılan satışlarda da mesafeli satış sözleşmesi kullanılmalıdır. Mesafeli satış sözleşmesi nihai tüketicinin haklarını korumaya yönelik olarak hazırlanır. Yani satıcı ve alıcı arasında, alıcının temin ettiği ürün ve hizmetleri ticari kaygı gütmeden satın aldığı alışverişlerde mesafeli satış sözleşmesi yapılmaktadır.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Hangi Durumlarda Kullanılmaz?

Bu tür sözleşmelerin tanımı, sınırları ve kapsamı Mesafeli Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde açık olarak belirtilmiştir. “Bu Yönetmelik hükümleri;

a) Finansal hizmetler,

b) Otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar,

c) Halka açık telefon vasıtasıyla telekomünikasyon operatörleriyle bu telefonun kullanımı,

ç) Bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler,

d) Taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı,

e) Konut kiralama,

f) Paket turlar,

g) Devre mülk, devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya değişimi,

ğ) Yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesi,

h) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerindeki bilgi verme yükümlülüğü ile 18 inci ve 19 uncu maddelerde yer alan yükümlülükler saklı kalmak koşuluyla yolcu taşıma hizmetleri,

ı) Malların montaj, bakım ve onarımı,

i) Bakımevi hizmetleri, çocuk, yaşlı ya da hasta bakımı gibi ailelerin ve kişilerin desteklenmesine yönelik sosyal hizmetler

ile ilgili sözleşmelere uygulanmaz.” [2]

Mesafeli Satış Sözleşmesi Cayma Hakkı Nedir?

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca; e-ticaret sitelerinden herhangi bir ürün ya da hizmet satın alan tüketicinin 14 gün içerisinde sözleşmeden cayma ve ödediği tutarın tamamını talep etme hakkına sahiptir. Sözleşmenin süresi, sözleşmenin dijital ortama iletildiği tarihten itibaren başlar. Mesafeli satış sözleşmesinde cayma hakkını kullanabilmek için tüketici, satıcı olan firmaya sözleşmeyi mutlaka yazılı olarak bildirmelidir. Sözlü olarak aktarılan cayma hakkı geçerli değildir. Bu yüzden mesafeli satış sözleşmesi cayma hakkı dilekçesi yazılı olarak hazırlanmalı ve ilgili kişilere gönderilmelidir. Mesafeli satış sözleşmelerinde cayma hakkı; fiyatı ekonomik dalgalanmalar yüzünden sürekli değişen ve fiyat kontrolü satıcı firmada olmayan ürün ve hizmetler için geçerli değildir. Tüketicinin kendi kişisel istekleri ve özel ihtiyaçları üzerine yapılan ürünler, çabuk bozulan ya da son kullanım tarihi geçebilecek olan ürünler, sağlık ve hijyen kuralları açısından uygun olmayan, ambalaj ve paketlerinin açıldığı ürünler, ambalaj ve paketi açılan kitap, bilgisayar ve dijital içerikli ürünler, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar, belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilmesi gereken seyahat, aktivite, eğlence faaliyetleri, araba kiralama, eşya taşıma, konaklama gibi hizmetler için geçerli değildir.


[1] www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6502.doc

[2] http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm

Related Posts