fbpx

Zorunlu Sözleşmeler – KVKK kapsamında Üyelik Sözleşmesi

Üyelik sözleşmesi; e-ticaret siteleri ve web sitelerinde yer alan, hukuki bağlayıcılığı olan bir sözleşmedir. Kullanıcı sözleşmesi, kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi, site üyelik sözleşmesi, e-ticaret üyelik sözleşmesi ve web sitesi üyelik sözleşmesi bu kapsama girmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yani kısaca KVKK kapsamında her web sitesinde üyelik sözleşmesi mutlaka bulunmak zorundadır. Üyelik sözleşmesi, tüketicileri koruma anlamında oldukça önemlidir. Tüketicilerin haklarını koruma adına düzenlenen bu tür sözleşmeler ve bu tür önlemler bütün e-ticaret sitelerinde ve web sitelerinde zorunlu olarak yer alır.

KVKK Nedir?

KVKK yıllardır tasarı olarak beklemekteydi. 7 Nisan 2016 tarihinde ise kanun olarak yayımlandı ve yürürlüğe girdi. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; kişisel veri, kişinin direkt olarak ya da dolaylı olarak tespit edilebilmesini sağlayan, gerçek kişilere ait tüm bilgileri kapsar. Özel hayatın gizliliği gibi kişilerin tek hak ve özgürlüklerini korumak amacı ile çıkarılan bu yasa sayesinde kişilerin bilgisi dahilinde, web siteleri ve e-ticaret siteleri kişi hakkında bilgi depolayabilmektedir. Kişinin izni olmadan bilgi saklayan, üçüncü kişiler ile paylaşan ve işleyen tüm kuruluşlar, şirketler ve firmalar bu kanuna uymamış sayılmaktadır. “Kişisel Verileri Koruma Kurulu, verileri toplayan/işleyen kurumları 6698 sayılı KVK Kanunu ile kayıt altına alıp kamu tarafından görünebilir kılacaktır. Kişisel bilgilerini alıp işleyen/işleten kurumlar ile problem yaşayan veri sahibi gerçek kişiler bu resmi kuruma başvurup şikâyette bulunabilecek. Kurul, yukarıda bir kısmı belirtilen kuralları uygulamayan kurumlara 5.000 ila 1.000.000 TL arasında değişen idari para cezası vermek ve hatta bazı durumlarda kusur, ihmal ve kötü niyet sahibi yetkililere hapis cezasının yolunu açmak gibi yaptırımları uygulama yetkisine sahiptir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kişisel veriler, asıl sahipleri tarafından kurum ve kuruluşlara verilen bilgiler olarak değerlendirildiğinde; veriyi işleyen kurumların verinin asıl sahiplerine, emanet aldıkları verilerle ilgili “hesap verebilir” olması için zemin oluşturmaktadır. Kanun, kişisel veriyi işleyen kurumlar için önemli bir değişimi de beraberinde getirmektedir. Kurumları ilgilendiren temel bakış açısı ise: “Toplanan kişisel verilerle ilgili hesap verebilir olup teknik altyapıya uyum için neler yapmalıyız ?” olmalıdır. Bu sorunun cevabını istenilen şekilde verebilen kurumlar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da uyumlu olacaklardır.” [1]

Üyelik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Üyelik sözleşmesinde bazı hususların açık bir biçimde belirtilmesi gereklidir. Üyelik sözleşmesine konu olan taraflar, sözleşmenin konusu, tarafların hak ve yükümlülükleri, sözleşmenin feshi, ihtilafların halli ve yürürlük gibi temel bölümler sözleşmede mutlaka yer almalıdır. Aşağıda e-ticaret sitesi üyelik sözleşmesi ve web sitesi sözleşmesi örneğini paylaşmaktayız. E-ticaret sitesi sahipleri ve web sitesi sahipleri bu örnekten faydalanarak kendi firmaları için üyelik sözleşmesi düzenleyebilir ve yayınlayabilir.

Üyelik Sözleşmesi Örneği

“ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www……….com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ……………………………İstanbul adresinde mukim …………. A.Ş. (Bundan böyle ………. olarak anılacaktır).

b) www………….com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu …………’nın sahip olduğu internet sitesi www…………..com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www…………com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, ……….’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, ………. tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından …………’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, …………’nın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www…………..com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www…………..com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www…………..com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin …………’yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. …………’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. …………, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www…………..com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden …………dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, …………’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, …………’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. …………’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, …………’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www…………..com internet sitesi yazılım ve tasarımı ………… mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. ………… tarafından www…………..com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. …………, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya …………ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) …………ve …………web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. …………web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye ………… web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. …………, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya ………… web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. …………, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, …………’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. …………, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya ………… tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. ………… üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.”[2]


[1] https://www.gegi.com.tr/KVKK-Nedir–m19

[2] https://www.ademaltan.com.tr/e-ticaret-sitesi-uyelik-sozlesmesi-ornegi/

Related Posts